Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych (linia nr 131 Chorzów Batory – Tczew)

12.11.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) stwierdził szereg naruszeń przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury  - PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (PKP PLK S.A.) w zakresie stanu technicznego i procesu utrzymania skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy. Czynności nadzorcze Prezesa UTK prowadzone były na przejazdach zlokalizowanych w km 260,052 i 266,645 na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:

  •  nieprawidłowym utrzymaniu nawierzchni na przejeździe kolejowo-drogowym,
  •  nieprawidłowym oznakowaniu przejazdu od strony drogi,
  • braku wykonywania oględzin oświetlenia zewnętrznego przejazdu,
  •  braku określenia daty ostatniego pomiaru natężenia ruchu na przejazdach.

 Naruszone przez zarządcę przepisy prawa:

  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

Wyniki działań: Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Jednocześnie wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

  • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK S.A.,
  • poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych,
  • zmniejszenie liczby zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych.
do góry