Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii nr 735 Górki – Zajączkowo Tczewskie

31.10.2014

Na podstawie art. 13 ust. 1a pkt 6a i 7 ustawy z 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził działania kontrolne zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Gdyni na linii kolejowej nr 735 Górki – Zajączkowo Tczewskie ZTA. W ich wyniku Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Naruszenie przepisów przez zarządcę dotyczyło:

  • niezachowania odpowiedniej odległości usytuowania drzew i krzewów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej,
  • niezapewnienia utrzymania nawierzchni kolejowej w granicach norm standardów konstrukcyjnych i dopuszczalnych odchyłek,
  • nieusuwania roślinności na szerokości pryzmy podsypki i ław torowiska,
  • utrzymania znaków drogowych na poziomie niegwarantującym ich czytelności oraz widoczności w każdych warunkach atmosferycznych z kabiny maszynisty,
  • braku podjęcia działań polegających na wymianie szyn posiadających wady na powierzchni tocznej.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom kolei, nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zobowiązał do przeprowadzenia analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach, podległych zarządcy infrastruktury.

do góry