Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznic kolejowych – kara pieniężna za eksploatację bocznicy w Szczecinie bez wymaganego Świadectwa Bezpieczeństwa

15.10.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 4, art. 66 ust. 2 w związku z art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 6 października 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na użytkownika Kronospan Szczecinek sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku karę pieniężną za prowadzenie działalności bez dokumentu uprawniającego, tj. eksploatację bocznicy kolejowej bez świadectwa bezpieczeństwa użytkownika.

Kara dotyczyła eksploatacji bocznicy kolejowej zlokalizowanej przy linii kolejowej nr 406 Szczecin Główny – Trzebież Szczeciński, odgałęziającej się rozjazdem nr 12 od toru stacyjnego nr 5 stacji Szczecin Glinki w kilometrze 15,918.

Prezes UTK przypomina, że zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do ich eksploatacji jest świadectwo bezpieczeństwa. Pojęcie świadectwa bezpieczeństwa zostało zdefiniowane w art. 4 pkt 18 ustawy, jako dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego. Wynika z tego, że świadectwo bezpieczeństwa jest dokumentem uprawniającym użytkownika bocznicy do rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na jej eksploatacji.

W ramach nadzoru nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznic kolejowych Prezes UTK prowadzi w 2014 roku cykliczne, szczegółowe kontrole ich użytkowników. Obejmują one m.in. stan techniczny infrastruktury kolejowej, utrzymanie i eksploatację pojazdów, posiadanie kwalifikacji zawodowych przez pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych oraz posiadanie dokumentów uprawniających do sprawowania funkcji użytkownika bocznicy. Ze względu na liczne nieprawidłowości stwierdzane podczas prowadzonych przez Prezesa UTK kontroli, działania nadzorcze w tym zakresie będą kontynuowane w 2015 roku.

do góry