Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd oddalił odwołanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie spółki CTL Ekspress sp. z o.o.

30.09.2014

W dniu 29 września 2014 r. odbyła się przed Sądem Okręgowy w Warszawie Wydział XVII Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rozprawa w sprawie z odwołania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 8 lutego 2013 r., zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2012/2013 pomiędzy PKP PLK S.A. a CTL Ekspress sp. z o.o. Sąd oddalił w całości odwołanie PKP PLK od decyzji Prezesa UTK.

Jednocześnie Sąd stwierdził, że Prezes UTK, na podstawie art. 29 ust. 1i ustawy o transporcie kolejowym, jest uprawniony do wydania decyzji w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej, która zastępuje umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej. W przedmiotowej decyzji Prezes UTK, może - działając w ramach uznania administracyjnego - określić kompleksowe warunki współpracy pomiędzy przewoźnikiem kolejowym a zarządcą infrastruktury w celu zapewnienia przewoźnikom prawa do korzystania z przydzielonych w rozkładzie jazdy tras pociągów, a co za tym idzie zagwarantowania równowagi rynku usług kolejowych.

SOKiK uznał, że na podstawie wydanej przez Prezesa UTK decyzji zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej, możliwe powinno być ustalenie całokształtu warunków współpracy stron w zakresie udostępnienia infrastruktury.

Sąd wskazał również, że regulamin przydzielania tras pociągów, o którym mowaw art. 32 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym stanowi wzorzec umowny.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że żaden z zarzutów odwołania podniesionych przez PKP PLK nie zasługuje na uwzględnienie. Wyrok nie jest prawomocny.

do góry