Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w sprawie nieprawidłowości na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica

23.09.2014

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z 2 września 2014 roku stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii nr 25 Łódź Kaliska – Dębica.

Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych naruszeń przepisów w terminie do 30 listopada 2014 roku. Jednocześnie na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały na naruszeniu art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o transporcie kolejowym, poprzez niespełnienie warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego i bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych na linii kolejowej nr 25, w związku z naruszeniem:

  • przepisów wewnętrznych „Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id – 1” oraz „Warunków technicznych utrzymania podtorza kolejowego Id - 3 (D-4)”, poprzez niewykonanie zaleceń wynikających z badań technicznych torów i podtorza przeprowadzonych w 2013 r. oraz pozostawienie w torach nr 1 i 2 pękniętych szyn bez naprawy ostatecznej, zabezpieczonych w sposób prowizoryczny;
  • przepisów wewnętrznych „Instrukcji o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id - 14 (D - 75)”, poprzez nieusunięcie usterek klasy „C” stwierdzonych podczas objazdu toru nr 1;
  • przepisów wewnętrznych Id – 1, poprzez nieprzeprowadzenie od 2011 r. w torach nr 1 i 2 korekty temperatury przytwierdzenia szyn do podkładów,
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, poprzez usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej w odległości powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce. 

do góry