Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania nadzorcze Prezesa UTK w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych - nieprawidłowości dotyczące utrzymania i eksploatacji przejazdów na linii nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów

22.09.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach prowadzonych czynności nadzorczych nad stanem technicznym i utrzymaniem infrastruktury kolejowej na skrzyżowaniach dróg kolejowych z drogami publicznymi w jednym poziomie, stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów bezpieczeństwa ruchu na linii nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów.

Przeprowadzona przez Prezesa UTK kontrola stanu technicznego przejazdów kolejowych kategorii „D”  zlokalizowanych w kilometrach: 38,307, 39,909, 41,066, wykazała nieprawidłowości polegające na eksploatacji przejazdów, które nie spełniają warunków widoczności - załącznik nr 1 ust. B.1, 2, 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. nr 33 poz. 144 z późn. zm.). Aktualnie spełnione są wyłącznie warunki widoczności z odległości 5m, dozwolone dla prędkości pojazdów kolejowych na przejeździe wynoszących maksymalnie 20 km/h.

Jako nieprawidłowości wpływające na bezpieczeństwo ruchu kołowego i kolejowego wskazano również braki, uszkodzenia i niewidoczność znaków drogowych, brak tablic informujących o wysokości zawieszenia sieci trakcyjnej, brak pachołków na dojazdach do przejazdów stanowiących wygrodzenie, uszkodzenia płyt (w tym płyty bez skosów, bez kątowników, nierówno ułożone, pomiędzy płytami szczeliny), nieutwardzoną nawierzchnię drogi dojazdowej z obu stron przejazdu  oraz nieprawidłowości w metrykach przejazdów.

W związku z licznymi naruszeniami przepisów mającymi bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, Prezes UTK nakazał zarządcy PKP PLK S.A. natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości.

do góry