Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja administracyjna Prezesa UTK w sprawie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego na linii nr 286 Kłodzko Główne – Wałbrzych Główny

17.09.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 2 września 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne – Wałbrzych Główny.

Biorąc pod uwagę obszerny zakres prac niezbędnych do wykonania przez zarządcę infrastruktury, Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do  31 grudnia 2015 roku.

Naruszenia przepisów związane były z niespełnieniem przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego i bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych. Polegały także na niedostatecznych działaniach podjętych przez zarządcę w sprawie likwidacji zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Naruszenia przepisów dotyczyły m.in.:

  • nieprawidłowego stanu nawierzchni kolejowej rozjazdów p.o. Gorzuchów Kłodzki,
  • nieprawidłowego stanu nawierzchni kolejowej toru kolejowego nr 4 stacji Ścinawka Średnia,
  • nieprawidłowego stanu nawierzchni kolejowej rozjazdów i torów stacji Nowa Ruda,
  • nieprawidłowego stanu technicznego mostu kratownicowego w torach: nr 1 i nr 2 stacji Ludwikowice Kłodzkie,
  • nieprawidłowego usytuowania drzew i krzewów na gruncie położonym w sąsiedztwie toru kolejowego nr 2 szlaku Ludwikowice Kłodzkie – Głuszyca,
  • nieprawidłowego stanu mostu kratownicowego w torach: nr 1 i nr 2 szlaku Ludwikowice Kłodzkie – Głuszyca,
  • nieprawidłowego stanu nawierzchni kolejowej toru kolejowego p.o. Jedlina Zdrój,
  • nieprawidłowego stanu wiaduktu w torze nr 1 p.o. Jedlina Zdrój,
  • nieprawidłowego stanu wiaduktu kratownicowego w torze nr 1 szlaku Głuszyca – Wałbrzych Główny.

Powyższe nieprawidłowości naruszały przepisy dotyczące obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, w tym ustawy o transporcie kolejowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych oraz przepisów wewnętrznych zarządcy tj. „Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id – 1”, „Instrukcji o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów Id – 4 (D – 6)”, oraz „Instrukcji o dozorowaniu linii kolejowych Id - 7 (D - 10)”. 

do góry