Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii nr 141 Katowice – Gliwice, dotycząca nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania przez zarządcę sygnałów zastępczych

04.09.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli i wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 22 sierpnia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 141 Katowice Ligota – Gliwice.

Prezes UTK, uwzględniając zakres stwierdzonych nieprawidłowości, nakazał zarządcy infrastruktury usunięcie naruszeń do 31 grudnia 2015 roku.

Nieprawidłowość polegała na długotrwałym i nieuzasadnionym prowadzeniu ruchu pociągów po niezorganizowanych drogach przebiegu, tj. w oparciu o sygnały zastępcze „Sz”.

Zarządca infrastruktury nie podejmował działań naprawczych, których celem powinna być odbudowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej, w związku z zamknięciem toru szlakowego nr 2, posterunek odgałęźny Panewnik – Radoszowy. Skutkiem tego było prowadzenie ruchu pociągów na dwutorowym szlaku Katowice Ligota - Panewnik wyłącznie jednotorowo, a przy wjazdach z toru lewego nr 1 do stacji z kierunku przeciwnego do zasadniczego, wyłącznie na sygnały zastępcze „Sz” na sygnalizatorze sygnału zastępczego Szn3.

do góry