Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania nadzorcze Prezesa UTK zwiększające bezpieczeństwo eksploatacji bocznic kolejowych - kara pieniężna za eksploatację bocznicy w Krośnie bez wymaganego Świadectwa Bezpieczeństwa

03.09.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 4, art. 66 ust. 2 w związku  z art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 25 sierpnia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na PANMAR Czekańska Szmyd  sp. j. z siedzibą w Krośnie karę pieniężną za prowadzenie działalności bez dokumentu uprawniającego, tj. eksploatację bocznicy kolejowej bez świadectwa bezpieczeństwa użytkownika. Wysokość nałożonej przez Prezesa UTK kary pieniężnej wyniosła 21 010,37 złotych.

Nałożona kara pieniężna dotyczyła eksploatacji bez wymaganego Świadectwa Bezpieczeństwa, bocznicy kolejowej w Krośnie odgałęziającej się od toru nr 7 rozjazdem nr 13, w km 68,586 linii kolejowej Nr 108 Stróże-Krościenko.

Prezes UTK przypomina, że zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do ich eksploatacji jest świadectwo bezpieczeństwa. Pojęcie świadectwa bezpieczeństwa zostało zdefiniowane w art. 4 pkt 18 ustawy, jako dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego. Wynika z tego, że świadectwo bezpieczeństwa jest dokumentem uprawniającym użytkownika bocznicy do rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na jej eksploatacji.

W ramach nadzoru nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznic kolejowych Prezes UTK prowadzi w 2014 roku cykliczne, szczegółowe kontrole ich użytkowników. Obejmują one m.in. stan techniczny infrastruktury kolejowej, utrzymanie i eksploatację pojazdów, posiadanie kwalifikacji zawodowych przez pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych oraz posiadanie dokumentów uprawniających do sprawowania funkcji użytkownika bocznicy.

do góry