Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nałożył karę pieniężną za eksploatację bocznicy kolejowej bez Świadectwa Bezpieczeństwa

29.08.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 4, art. 13 ust. 1 pkt 8, art. 66 ust. 2 w związku z art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 12 sierpnia 2014 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na Franz Kaminski Waggonbau - Polska sp. z o.o. karę pieniężną za prowadzenie działalności bez dokumentu uprawniającego, tj. eksploatację bocznicy kolejowej bez Świadectwa Bezpieczeństwa użytkownika.

Nałożona przez Prezesa UTK kara pieniężna dotyczyła niezgodnej z przepisami eksploatacji bocznicy, zlokalizowanej przy linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica odgałęziającej się w stacji Nysa od toru nr 101a rozjazdem nr 1 w km 137,241.60.

Prezes UTK przypomina, że zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do ich eksploatacji jest Świadectwo Bezpieczeństwa. Pojęcie to zostało zdefiniowane w art. 4 pkt 18 ustawy, jako dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego. Wynika z tego, że Świadectwo Bezpieczeństwa jest dokumentem uprawniającym użytkownika bocznicy do rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na jej eksploatacji.

do góry