Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Razem przeciw kradzieży i dewastacji infrastruktury – podsumowanie oraz plany

27.08.2014

27 sierpnia br. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę w ramach Memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury. Inicjatorzy i Sygnatariusze Memorandum rozmawiali o wynikach współpracy, skali zjawiska oraz planach na lata 2014-2015.

Prezesi urzędów regulacyjnych: Magdalena Gaj - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Maciej Bando - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Krzysztof Dyl - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, przedstawiciele Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Ilona Idzikowska oraz dr Marcin Piwowarski, przedstawiciel Komendy Głównej Policji – komisarz Arkadiusz Walendowski oraz prezesi i przedstawiciele firm z sektorów energetycznego, kolejowego i telekomunikacyjnego - Sygnatariusze Memorandum spotkali się aby podsumować rezultaty współpracy, której celem jest ochrona kluczowej infrastruktury technicznej.

Ostatnie dwa lata współpracy w ramach Memorandum to niewątpliwie bardzo dobry moment na podsumowanie wspólnych działań, ocenę ich rezultatów i skali zjawiska, potwierdzenie zaangażowania oraz przedstawienie rekomendacji i planów na lata 2014-2015 – podkreśliła Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej otwierając spotkanie.

Następnie głos zabrali Maciej Bando - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Krzysztof Dyl - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W czasie tych dwóch lat prac udało się między innymi włączyć cele Memorandum w katalog działań objętych rządowym programem „Razem bezpieczniej”. Przed nami jednak jeszcze sporo pracy na rzecz uświadomienia społeczeństwu skali i istoty problemu. Bo przecież problem dewastacji infrastruktury to nie tylko problem firm odpowiedzialnych za jej utrzymanie, ale i nas wszystkich – zaznaczył Prezes Bando.

Z zadowoleniem i satysfakcją odnotowujemy coraz większe zainteresowanie uczestników rynku kolejowego zagadnieniami, nad którymi pracuje Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom kradzieży i dewastacji infrastruktury. Akcje inicjowane przez Memorandum i Urząd Transportu Kolejowego pogłębiają świadomość zagrożeń, jakie niosą kradzieże i dewastacje infrastruktury kolejowej. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale mamy przed sobą zielone światło - wsparcie wszystkich uczestników rynku kolejowego – podkreślił Prezes Dyl.

Stan prac, wybrane statystyki – skala zjawiska i tendencje

Według Marzeny Śliz, przewodniczącej Komitetu Sterującego Memorandum najistotniejsze rezultaty dotychczasowej współpracy to m.in.:

 • przygotowanie projektu zmian w ustawie o odpadach;
 • włączenie Memorandum do rządowego programu Razem Bezpieczniej;
 • zawiązanie Fundacji na rzecz przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury;
 • działania informacyjne i edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości problemu kradzieży infrastruktury;
 • zorganizowanie I Międzynarodowej Konferencji przeciwdziałania kradzieżom metali (udział przedstawicieli brytyjskiej policji).

Stan prac

Szefowie zespołów przedstawili wyniki oraz stan prac w obszarach dobrych praktyk, legislacji i komunikacji.

Dobre Praktyki

Działania zespołu ds. dobrych praktyk skupiły się w głównej mierze na przygotowaniach do wdrożenia Platformy wymiany informacji o kradzieżach, współpracy z MSW w ramach programu rządowego Razem bezpieczniej, bieżącej i efektywnej współpraca z Policją (m.in. wspólne kontrole punktów złomu) oraz zainicjowaniu współpracy międzynarodowej (SIPAM Niemcy).

Legislacja

Najważniejszymi rezultatami prac zespołu ds. legislacji są m.in.: diagnoza problemów obowiązującego prawa w kontekście zwalczania problemu kradzieży i dewastacji infrastruktury, przywrócenie w ustawie o odpadach przepisów z art. 102 i art. 188 (dawny art. 43a i 75a) odnoszących się do prowadzenia dokumentacji i wypełniania formularzy związanych z przyjmowaniem metali przez punkt zbierania odpadów oraz przygotowanie projektu regulacji w zakresie obrotu bezgotówkowego wraz z analizą rozwiązań stosowanych w innych państwach UE.

Komunikacja

Rezultaty prac zespołu ds. komunikacji to m.in.: opracowanie strategii komunikacji, zakończenie prace nad marką Memorandum – NIEZŁOMNI | Ochrona infrastruktury oraz zainteresowanie mediów problematyką kradzieży i dewastacji infrastruktury.

Plany na 2014-2015

Kolejny punkt spotkania poświęcono planom na lata 2014-2015. Informację na ten temat przedstawiła Przewodnicząca Komitetu Sterującego dyrektor Marzena Śliz z Departament Rozwoju Infrastruktury UKE. Przedstawiona propozycja po dyskusji uzyskała akceptację Sygnatariuszy, a w katalogu działań znalazły się m.in.:

 • kampania społeczna – IV kwartał 2014-2015;
 • wdrożenie platformy incydentów kradzieży infrastruktury – IV kwartał 2014;
 • uruchomienie strony internetowej - IV kwartał 2014;
 • propagowanie działań i zachęcanie do współpracy firm dotkniętych skutkami kradzieży infrastruktury – 2015;
 • podpisanie porozumienia o współpracy z SIPAM (Niemcy) – IV kwartał 2014;
 • organizacja II Konferencji przeciwdziałania kradzieżom metali – listopad 2014:
 • podpisanie porozumienia z SIPAM;
 • prezentacje tematyczne i wymiana doświadczeń;
 • debata nad obszarem prawa i skuteczności stosowania.

Rekomendacje

Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie przez Panią Prezes Magdalenę Gaj rekomendacji wypracowanych przy udziale Sygnatariuszy Memorandum.

Wśród rekomendacji znalazły się m.in.:

 • kontynuacja i rozwój współpracy w ramach Memorandum;
 • bezpośrednie zaangażowanie kierownictwa firm rynków regulowanych w podejmowanie i propagowanie działań Memorandum;
 • kreowanie zmian w prawie zwiększających skuteczność działań;
 • intensyfikacja lokalnej współpracy z organami ścigania;
 • rozwijanie współpracy z samorządami i instytucjami państwowymi;
 • kampania społeczna wzmacniająca efektywność działań;
 • wdrożenie i rozwijanie systemów zarządzania informacją o kradzieżach infrastruktury;
 • pozyskanie patrona medialnego dla działań Memorandum;
 • kontynuacja współpracy międzynarodowej – podpisanie porozumienia o współpracy z SIPAM.

Razem przeciw kradzieży i dewastacji infrastruktury

Straty w skali kraju na odbudowanie zniszczonej infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej tylko w 2013 roku to blisko 50 milionów złotych.

Kradzieże i dewastacje linii telefonicznych, infrastruktury kolejowej oraz linii energetycznych, powodują bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Negatywnie odbijają się na życiu codziennym Polaków. Efektem tych działań są przerwy w dostawie energii elektrycznej, utrudnienia w transporcie kolejowym, przerwy w łączności telekomunikacyjnej.

Memorandum w sprawie przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji infrastruktury, to inicjatywa trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego, która połączyła przedsiębiorców z sektorów telekomunikacyjnego, energetycznego i kolejowego.

29 października 2013 r. projekt łączący reprezentantów trzech sektorów technologicznych został włączony do katalogu działań realizowanych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych pod nazwą „Razem bezpieczniej”.

Memorandum jest inicjatywą otwartą – zachęcamy do podejmowania wspólnych działań na rzecz ograniczenia kradzieży i przeciwdziałania dewastacji infrastruktury.

spotkanie podsumowujące współpracę w ramach Memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury

spotkanie podsumowujące współpracę w ramach Memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury

 

do góry