Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK dotycząca nieprawidłowości w utrzymaniu przez przewoźnika taboru kolejowego

21.08.2014

Na podstawie art. 104 § 1 i 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 6 lit. b, art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 4 ustawy oraz art. 20 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz § 3 pkt 1 i § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez Zakład Przewozów i Spedycji „Spedkoks” sp. z o.o. przepisów dotyczących obowiązków przewoźnika kolejowego w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Polegało ono na eksploatowaniu taboru kolejowego, pomimo niezapewnienia zgodności procesu utrzymania z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania.

Prezes UTK w celu spełnienia przez przewoźnika warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne eksploatowanie taboru kolejowego, nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Prezes UTK nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

do góry