Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznic kolejowych - kara pieniężna za prowadzenie działalności bez świadectwa bezpieczeństwa

20.08.2014

W ramach nadzoru nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznic kolejowych Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi cykliczne, szczegółowe kontrole ich użytkowników obejmujące m.in.: stan techniczny infrastruktury kolejowej, utrzymanie i eksploatację pojazdów, posiadanie kwalifikacji zawodowych przez pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych oraz posiadanie dokumentów uprawniających do sprawowania funkcji użytkownika bocznicy.

W wyniku takich działań, na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 4, art. 13 ust. 1 pkt 8,  art. 66 ust. 2 w związku z art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 12 sierpnia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na spółkę FERRUM S.A. karę pieniężną w wysokości 27 953,37 złotych za prowadzenie działalności bez dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa.

Nałożona kara pieniężna dotyczyła eksploatacji bocznicy kolejowej odgałęziającej się w stacji Katowice Zawodzie od toru stacyjnego nr 16 rozjazdem nr 29, w km 30,019 linii kolejowej nr 138 Oświęcim – Katowice. 

do góry