Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nałożył na użytkownika bocznicy kolejowej Krajową Spółkę Cukrową karę pieniężną za nieterminowe wykonanie decyzji administracyjnej związanej z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

18.08.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1 pkt 8, art. 14 ust. 4 oraz 66 ust. 2aa pkt 1, w związku z art. 13 ust. 6, art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z 23 lipca 2014 roku nałożył na użytkownika bocznicy Krajową Spółkę Cukrową karę pieniężną za nieterminowe usunięcie nieprawidłowości na bocznicy kolejowej odgałęziającej się rozjazdem nr 14 od toru nr 6 stacji Krasnystaw Fabryczny, w km 13,198 linii kolejowej nr 69 Rejowiec - Hrebenne.

Nałożenie kary pieniężnej dotyczyło zwłoki w wykonaniu decyzji Prezesa UTK z 10 kwietnia 2013 r. stwierdzającej naruszenie obowiązków użytkownika bocznicy kolejowej w zakresie warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.

Użytkownik bocznicy nie usunął w wyznaczonym przez Prezesa UTK terminie wszystkich nieprawidłowości, w tym nie posiadał stosownych świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli oraz urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego na wszystkie posiadane elementy infrastruktury oraz nie dokonał ich aktualizacji, w tym zmian i uzupełnień Regulaminu pracy bocznicy.

do góry