Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli Kolei Dolnośląskich S.A. - naruszenia zasad prowadzenia ruchu oraz warunków jakie powinni spełniać maszyniści

06.08.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 6 lit. „a” i lit. „c” oraz pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3, art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów dotyczących obowiązków przewoźnika kolejowego w zakresie zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, o których mowa w art. 17 ust. 7 ustawy oraz warunków jakie powinni spełniać maszyniści, osoby zatrudnione na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22-22d ustawy, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z 21 lipca 2014 roku stwierdził naruszenie przez Koleje Dolnośląskie S.A. przepisów dotyczących obowiązków przewoźnika kolejowego w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Nieprawidłowości polegały m.in. na naruszeniu przez przewoźnika:

  • art. 22b ust. 18 ustawy, w zakresie prowadzenia przez maszynistów pojazdów kolejowych bez udokumentowanej znajomości odcinków linii kolejowych, pomimo niewystąpienia sytuacji szczególnych wymienionych w tym przepisie,
  • § 21 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji - dopuszczenia przez przewoźnika do prowadzenia pojazdów kolejowych przez maszynistów na odcinkach linii kolejowych bez znajomości tych szlaków,
  • § 21 w zw. z pkt 14 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, w zakresie dopuszczenia przez przewoźnika maszynistów pojazdów trakcyjnych do wykonywania czynności przewidzianych na tym stanowisku pracy bez przeprowadzenia autoryzacji obejmującej szkolenia ze znajomości odcinków linii kolejowych oraz typu prowadzonego pojazdu kolejowego,
  • § 19 ust. 5 w zw. z § 21 ust. 6 ww. rozporządzenia - nieprowadzenia rejestru egzaminów dla maszynistów zatrudnionych na umowę zlecenie, w których powinny być odnotowywane autoryzacje.

Prezes UTK nakazał przewoźnikowi usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia ww. decyzji. Jednocześnie Prezes UTK na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

do góry