Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara pieniężna dla użytkownika bocznicy Zakładu Usługowo – Handlowego „TOREX” za prowadzenie działalności bez wymaganego świadectwa bezpieczeństwa

01.08.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 4, art. 13 ust. 1 pkt 8, art. 14 ust. 4 oraz art. 66 ust. 2 w związku z art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku działań kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z 22 lipca 2014 roku nałożył na Zakład Usługowo – Handlowy „TOREX” karę pieniężną za prowadzenie działalności bez wymaganego dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej. Wysokość kary pieniężnej wyniosła 11 231,31 złotych.

Kara pieniężna dotyczyła eksploatacji przez przedsiębiorcę bez wymaganego dokumentu, bocznicy kolejowej odgałęziającej się w stacji Olsztyn od toru nr 315 linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa.

W ramach sprawowanego nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu na bocznicach kolejowych Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi cykliczne szczegółowe kontrole użytkowników w zakresie obejmującym: stan techniczny infrastruktury kolejowej, utrzymanie i eksploatację pojazdów, posiadanie kwalifikacji zawodowych przez pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych oraz posiadanie dokumentów uprawniających do sprawowania funkcji użytkownika bocznicy.

do góry