Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK dotycząca bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii nr 216 Działdowo – Olsztyn Główny, w związku z usytuowaniem drzew w bezpośrednim sąsiedztwie linii

29.07.2014

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, decyzją z 15 lipca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 216 Działdowo – Olsztyn Główny.

Prezes UTK w celu spełnienia przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego i bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych, nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do  31 grudnia 2014 roku.

Nieprawidłowości polegały na niepodjęciu przez zarządcę PKP PLK S.A. działań likwidujących zagrożenie bezpieczeństwa ruchu oraz przewozu osób i rzeczy, w związku usytuowaniem drzew w sąsiedztwie linii kolejowej nr 216 w odległości powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Zarządca infrastruktury naruszył w tym zakresie przepisy art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 53 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym oraz § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

do góry