Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole stanu technicznego pojazdów kolejowych w tym sprawności układów klimatyzacji i wentylacji - Decyzje Prezesa UTK wyłączające i ograniczające eksploatację pojazdów m.in.: PKP Intercity, Arriva RP, Przewozy Regionalne oraz Koleje Mazowieckie

28.07.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi działania nadzorcze dotyczące stanu technicznego oraz poziomu i jakości utrzymania pojazdów przez przedsiębiorców kolejowych. W okresie letnim szczególnym nadzorem objęte są pojazdy przewoźników pasażerskich, w tym w zakresie sprawności układów klimatyzacji i wentylacji. W wyniku przeprowadzonych w ostatnim tygodniu działań nadzorczych oraz stwierdzonych w ich wyniku nieprawidłowości dotyczących sprawności układów klimatyzacji, na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4, art. 20 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, Prezes UTK decyzjami administracyjnymi ograniczył eksploatację pojazdów kolejowych PKP Intercity S.A. oraz Arriva RP sp. z o.o.

Prowadzone przez Prezesa UTK działania nadzorcze dotyczą również przestrzegania warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, w szczególności zapewnienia zgodności procesu utrzymania pojazdów kolejowych z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU). W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, decyzjami administracyjnymi Prezes UTK wyłączył z eksploatacji pojazdy kolejowe spółek: Koleje Mazowieckie, Przewozy Regionalne, Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM oraz zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe.

Do najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli należą: niezgodność utrzymania z Dokumentacją Systemu Utrzymania, niewykonywanie poszczególnych poziomów i czynności utrzymania, brak świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych oraz brak wymaganej dokumentacji związanej z procesem utrzymania pojazdów.

do góry