Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór nad pracą komisji egzaminacyjnych - Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie zadań komisji powołanej przy spółce Koleje Śląskie

25.07.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi intensywne działania nadzorcze nad weryfikacją pracy komisji egzaminacyjnych. Podczas działań kontrolnych Prezes UTK stwierdza liczne nieprawidłowości, które w głównej mierze dotyczą niepełnego zakresu egzaminu praktycznego i teoretycznego, braku odpowiednich kwalifikacji zespołu egzaminacyjnego oraz uchybień formalnych.

Podczas ostatniej kontroli pracy komisji egzaminacyjnej powołanej przy Koleje Śląskie sp. z o.o., stwierdzono liczne nieprawidłowości, w tym m.in. dotyczące przeprowadzania egzaminu praktycznego przez zespół egzaminacyjny nieposiadający pełnych kwalifikacji w zakresie osób egzaminowanych oraz przeprowadzania egzaminu w części praktycznej i teoretycznej, nieobejmującej sprawdzenia znajomości pełnego obszaru zagadnień wynikających z przepisów prawa.

Do pozostałych nieprawidłowości, stwierdzonych podczas kontroli przewoźnika należały m.in.: brak adnotacji przewodniczącego komisji o dopuszczeniu kandydatów do egzaminu, brak pisemnego wyznaczenia przez przewodniczącego - członków komisji do przeprowadzania egzaminu, brak zatwierdzenia tematów egzaminu, brak pisemnego określenia dla poszczególnych członków komisji egzaminacyjnej zakresu zagadnień egzaminacyjnych oraz brak pisemnego powiadomienia Prezesa UTK o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

Prezes UTK nakazał przewoźnikowi: natychmiastową weryfikację ważności przeprowadzonych egzaminów, natychmiastowe dokonanie analizy pracy wszystkich komisji egzaminacyjnych powołanych przez przewoźnika oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i nieważności egzaminów - natychmiastowe odsunięcie pracowników od samodzielnego wykonywania czynności na danym stanowisku pracy związanym z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał również podjęcie przez przewoźnika odpowiednich działań zgodnie z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością przewozową.

do góry