Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd oddalił odwołanie PKP PLK od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie spółki CTL Rail

18.07.2014

17 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVII Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił wyrok w sprawie z odwołania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 8 lutego 2013 r., zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2012/2013 pomiędzy PKP PLK S.A. a spółką CTL Rail.  

SOKiK oddalił w całości odwołanie PKP PLK od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 8 lutego 2013 r.

SOKiK stwierdził, że Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, na podstawie art. 29 ust. 1i ustawy o transporcie kolejowym, jest uprawniony do wydania decyzji w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej, która zastępuje umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej. W przedmiotowej decyzji Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, może określić kompleksowe warunki współpracy pomiędzy przewoźnikiem kolejowym a zarządcą infrastruktury. SOKiK uznał zatem, że na podstawie wydanej przez Pozwanego decyzji zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej, możliwe powinno być ustalenie całokształtu warunków współpracy stron w zakresie udostępnienia infrastruktury.

SOKiK wskazał również, że regulamin przydzielania tras pociągów, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym stanowi wzorzec umowny.

SOKiK podzielił również stanowisko Prezesa UTK, że posiada on uprawnienie do nałożenia na PKP PLK obowiązku opracowania i wdrożenia systemu rekompensat dla przewoźników towarowych za przejazd pociągów drogą okrężną z przyczyn leżących po stronie PKP PLK w oparciu o wyznaczenie tras wzorcowych.

Ponadto SOKIK wskazał, że Prezes UTK posiada uprawnienie do określenia w decyzji zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej zasad ustalania i katalogu kar umownych, jak i ich wysokości.

SOKiK w ustanych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że żaden z zarzutów odwołania podniesionych przez PKP PLK nie zasługuje na uwzględnienie. Wyrok nie jest prawomocny.

do góry