Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Nadzorcze Prezesa UTK w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych - kara pieniężna dla spółki Euroterminal Sławków za prowadzenie działalności bez świadectwa bezpieczeństwa

10.07.2014

W ramach sprawowanego nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu na bocznicach kolejowych Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi cykliczne szczegółowe kontrole ich użytkowników w zakresie obejmującym: stan techniczny infrastruktury kolejowej, utrzymanie i eksploatację pojazdów, posiadanie kwalifikacji zawodowych przez pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych oraz posiadanie dokumentów uprawniających do sprawowania funkcji użytkownika bocznicy.

W wyniku tych działań Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, na podstawie art.104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania oraz art. 14 ust. 4, art. 66 ust. 2 w związku z art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 12 czerwca 2014 roku nałożył na Euroterminal Sławków sp. z o.o. karę pieniężną za prowadzenie działalności bez wymaganego dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej. Nałożona kara pieniężna dotyczyła eksploatacji bocznicy zlokalizowanej w Sławkowie, odgałęziającej się w stacji Sosnowiec Maczki w układzie normalnotorowym od toru nr 4 rozjazdem nr 3 w km 12,751 linii kolejowej nr 133 oraz w stacji Sławków LHS w układzie szerokotorowym od toru nr 3 rozjazdem nr 75 w km 394,393 linii kolejowej nr 65.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w tym zakresie, mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury i pojazdów kolejowych przez użytkowników bocznic oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

 

do góry