Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Opłaty za wydanie, przedłużenie ważności, aktualizowanie danych zawartych w licencji maszynisty oraz wydanie wtórników licencji maszynisty

04.07.2014

Na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym” za czynności Prezesa UTK w zakresie wydawania, przedłużania ważności, aktualizowania danych zawartych w licencji maszynisty oraz wydawania wtórników licencji maszynisty pobierana jest opłata. Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.

Wysokość opłaty za wydanie licencji maszynisty została określona w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2 maja 2012 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. poz. 559) i wynosi ona:

  1. 100,00 zł – w przypadku złożenia wniosku przy pomocy systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa UTK,
  2. 200,00 zł – w przypadku złożenia wniosku w inny sposób niż w pkt 1.

W przypadku spełnienia warunków uzyskania licencji maszynisty oraz złożenia wniosku o wydanie licencji maszynisty zgodnie z zasadami określonymi powyżej, wnioskodawca może dołączyć już przy wniosku o wydanie licencji maszynisty potwierdzenie dokonania przelewu tytułem zapłaty opłaty za czynności związane z wydaniem licencji maszynisty.

Opłatę należy przekazać na konto Urzędu Transportu Kolejowego o numerze:

47 1010 1010 0055 0022 3100 0000 NBP O/O Warszawa.

W tytule przelewu należy wpisać: „opłata z tytułu wydania licencji maszynisty dla ……… (imię i nazwisko)”.

W przypadku przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie licencji maszynisty potwierdzenia dokonania opłaty, wydana licencja maszynisty zostanie przesłana na adres wskazany we wniosku.

Powyższe pozwoli na skrócenie terminu wydania licencji maszynisty i czas oczekiwania na jej otrzymanie.

W przypadku nieprzedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie licencji maszynisty dowodu potwierdzenia dokonania przelewu tytułem zapłaty opłaty za czynności związane z wydaniem licencji maszynisty, po wydaniu licencji maszynisty wnioskodawca zostanie wezwany przez Prezesa UTK  do dokonania zapłaty przedmiotowej  opłaty.

Równocześnie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina, że zgodnie z art. 10 ustawy z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym,
w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy. Nowe przepisy wykonawcze w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania, powinny zostać przyjęte nie później niż do 31 marca 2015 r.

do góry