Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie na temat kompetencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie nadzoru nad zawieraniem umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej.

04.07.2014

26 czerwca 2014 r. w siedzibie urzędu odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz pasażerskich przewoźników kolejowych, spółkami: Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Arriva RP, PKP Intercity, Koleje Mazowieckie, Przewozy Regionalne, Szybka Kolej Miejska, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Spotkanie poświęcone było kompetencjom Prezesa UTK w zakresie nadzoru nad zawieraniem umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej, o którym mowa w art. 13 ust.1 pkt 6c ustawy o transporcie kolejowym.

W trakcie spotkania omawiane były działania Prezesa UTK dotyczące nadzoru nad zawieraniem umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej (na podstawie art. 29 ust 1e -1i ustawy o transporcie kolejowym.), dotychczas wydane decyzje zastępujące umowy i zawarte w nich regulacje. Uczestnicy spotkania dyskutowali także na temat:

  • jakości świadczonych usług informacyjnych dla podróżnych na stacjach i peronach, ponoszonych opłatach oraz o systemie kar za nienależytą realizację usługi,
  • kar z tytułu nienależytej realizacji rozkładu jazdy pociągów,
  • rekompensat za odwołanie przez zarządcę pociągów.

Przedstawiciele UTK podczas spotkania omówili rozstrzygnięcia, które zapadły dotychczas przed sądami (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sąd Apelacyjny) w sprawie wydanych przez Prezesa UTK decyzji zastępujących umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej.  Zaprezentowana została również procedura wyrażania przez Prezesa UTK zgody na rozwiązanie umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej oraz procedura zatwierdzania umów ramowych.

Przedstawiciele UTK omawiając kompetencje Prezesa UTK zwrócili się do reprezentantów PKP PLK o możliwie najszybsze przygotowanie projektów umów i przesłanie ich do przewoźników kolejowych w celu podjęcia negocjacji.

Podczas spotkania przewoźnicy postulowali zmianę systemu kar za nienależyte świadczenie usługi informacji dla podróżnych na stacjach i peronach, zarówno w obszarze zgłaszania reklamacji, jak również rozszerzenia katalogu kar oraz ich wysokości. Przedstawiciel UTK zwrócił się do uczestników spotkania z prośbą o przesłanie do zarządcy infrastruktury oraz urzędu stanowisk dotyczących propozycji kar umownych i ich wysokości wraz z uzasadnieniem wyliczenia.

do góry