Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych - decyzja administracyjna dotycząca nieprawidłowości na linii kolejowej nr 354

30.06.2014

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art.5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 12 czerwca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD - Piła Główna.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, w terminie do 1 grudnia 2014 roku. Na podstawie art. 108 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały na niespełnieniu przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, poprzez nienależytą konserwację urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (ssp), polegającą na braku wymiany zużytych elementów czujników torowych typu ELS-6 wchodzących w skład urządzeń sygnalizacji typu SPA-1, niezbędnych dla prawidłowego działania urządzeń wzrokowych (sygnalizatorów drogowych) i urządzeń akustycznych na przejeździe kolejowym kategorii C w km 72,120 szlaku Chodzież - Dziembówko na linii kolejowej nr 354.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych

do góry