Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości wpływające na bezpieczeństwo i punktualność przewozów – Decyzja Prezesa UTK dotycząca usytuowania drzew w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej nr 405

27.06.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z dnia 11 czerwca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 405 Piła Główna – Ustka, odcinek Miastko – Kawcze.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie wszystkich stwierdzonych naruszeń przepisów prawa, w terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku.

Nieprawidłowości polegały na niespełnieniu przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 405, poprzez usytuowanie drzew w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej w odległości powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Wymagania te określa również rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

To kolejna decyzja dotycząca linii 405 w przedmiotowym zakresie. Decyzją z dnia 4 marca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów na linii nr 405 na odcinku Miastko – Słupsk. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał w tamtym przypadku usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku.

W związku ze zdiagnozowaniem licznych przypadków nieprawidłowości w tym zakresie, wynikających ze złego poziomu utrzymania infrastruktury przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., czego następstwem może być zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ale również konieczność wstrzymywania ruchu pociągów przez zarządcę, a co za tym idzie licznych opóźnień i odwoływania pociągów pasażerskich i towarowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o przeprowadzeniu w 2014 roku szeroko zakrojonych działań nadzorczych na terenie całego kraju.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce

do góry