Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na stacji Jasło zlokalizowanej na linii nr 108 Stróże-Krościenko – decyzja administracyjna Prezesa UTK

16.06.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt. 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po dokonaniu czynności kontrolnych oraz przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z dnia 9 czerwca 2014 roku  Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na stacji Jasło - linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia warunków technicznych zapewniających bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego, w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły między innymi:

 • eksploatacji zużytych, podlegających wymianie, podkładów drewnianych oraz strunobetonowych;
 • niewłaściwej konserwacji złączek przytwierdzenia i połączeń (niedokręcone i luźne śruby stopowe, pierścienie sprężyste, wkręty oraz śruby łubkowe);
 • występowania wychlapów oraz zanieczyszczeń podsypki;
 • stosowania niewłaściwie wykonanych łączników szynowych w obwodach torowych;
 • niewykonywaniu działań naprawczych infrastruktury, eliminujących nieprawidłowości stwierdzone w trakcie realizowanych przez zarządcę okresowych przeglądów diagnostycznych;
 • nieusunięcia usterki w działaniu urządzeń półsamoczynnej blokady liniowej na szlaku Jasło Niegłowice ‒ Jasło;
 • niewłaściwego zamocowania i uszkodzeń elektromagnesu SHP przed semaforem,
 • niezachowania dostatecznej widoczności sygnałów na semaforze wjazdowym,
 • doprowadzenia do powstania nadmiernych luzów, przekraczających wartości dopuszczalne, w stykach przediglicowych i stykach za krzyżownicą rozjazdów;
 • braku odwodnienia przejazdu kolejowo – drogowego zlokalizowanego na stacji Jasło, nierówności i ubytków asfaltu na styku pomostu przejazdowego z nawierzchnią drogi oraz widocznych ubytków w zewnętrznych płytach żelbetowych;
 • niezachowania procedury postępowania personelu obsługi technicznej zarządcy w przypadku wystąpienia usterek w działaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk).

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce. 

do góry