Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad przestrzeganiem warunków technicznych użytkowania i utrzymania pojazdów kolejowych - wyłączenia z eksploatacji pojazdów przewoźników pasażerskich Arriva RP oraz PKP Intercity

06.06.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzając kontrole przewoźników, zarządców infrastruktury i użytkowników bocznic kolejowych w zakresie bezpieczeństwa, zwraca szczególną uwagę na zagadnienia związane z przestrzeganiem warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych m.in. głównym celem przeprowadzanych działań nadzorczych jest zapewnienie zgodności procesu utrzymania pojazdów kolejowych z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU).

Między innymi, na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4, art. 20 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości podczas realizacji ubiegłotygodniowych działań kontrolnych, decyzjami administracyjnymi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyłączył lub ograniczył eksploatację pojazdów - lokomotyw, wagonów i autobusów szynowych, przewoźników pasażerskich Arriva RP sp. z o.o. i PKP Intercity S.A. oraz przewoźników towarowych i użytkowników bocznic: CTL Kolzap sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp.z o.o. oraz Zakład Energo-Mechaniczny Łabędy sp. z o.o.

W dalszym ciągu do najczęstszych nieprawidłowości w zakresie poziomu utrzymania pojazdów kolejowych należą: niezgodność utrzymania z Dokumentacją Systemu Utrzymania, niewykonywanie poszczególnych poziomów i czynności utrzymania, brak świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych oraz brak wymaganej dokumentacji związanej z procesem utrzymania pojazdów.

do góry