Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzje Prezesa UTK o wyłączeniu z eksploatacji pojazdów kolejowych

28.05.2014

Na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4, art. 20 ustawy z  28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości podczas ubiegłotygodniowych kontroli, decyzjami administracyjnymi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyłączył z eksploatacji m.in. pojazdy trakcyjne oraz wagony, przedsiębiorców kolejowych: PKP Intercity S.A., CTL Logistics Sp. z o.o., PKP Cargo S.A., DB Schenker Rail Polska S.A., Karpiel Sp. z o.o. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Do najczęstszych nieprawidłowości należały: niezgodność utrzymania z Dokumentacją Systemu Utrzymania, niewykonywanie poszczególnych poziomów i czynności utrzymania, brak świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych oraz brak wymaganej dokumentacji związanej z procesem utrzymania pojazdów.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego kontynuuje zaplanowane na 2014 rok działania kontrolne w zakresie stanu technicznego oraz poziomu i jakości utrzymania pojazdów kolejowych przez przedsiębiorców kolejowych. Działania nadzorcze obejmują między innymi przewoźników pasażerskich i towarowych, użytkowników bocznic oraz zarządców infrastruktury.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania pojazdów kolejowych, oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce oraz jakości usług przewozowych.

do góry