Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieuzasadnione i długotrwałe stosowanie „sygnałów zastępczych” na linii kolejowej 137 Katowice-Legnica – decyzja administracyjna Prezesa UTK

21.05.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., decyzją z 5 maja 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na szlaku kolejowym Mościsko Dzierżoniowskie – Świdnica Miasto, linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica.

Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych naruszeń przepisów do 31 maja 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Naruszenie przepisów polegało na niespełnieniu przez zarządcę infrastruktury warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, spowodowane uszkodzeniami powstałymi w teletechnicznym kablu dalekosiężnym (TKD), czego konsekwencją była niesprawność blokady liniowej w obu kierunkach na szlaku kolejowym. Zarządca nie zapewnił ciągłej pracy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, co wiązało się z koniecznością długotrwałego i nieuzasadnionego prowadzenia ruchu pociągów wyłącznie przy użyciu sygnałów zastępczych.

Dzięki podjętym w 2013 i 2014 roku działaniom kontrolnym i administracyjnym przez Prezesa UTK, już w kilkudziesięciu przypadkach zarządcy infrastruktury usunęli lub podjęli pilne działania zmierzające do wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania tzw. sygnałów zastępczych. Dotyczyło to m.in. linii kolejowych nr: 1, 9, 14, 68 101, 171, 201, 203, 204, 273, 274, 282, 431 i 657.

Kontrole w zakresie długotrwałego i nieuzasadnionego stosowania „sygnałów zastępczych” zostały uznane za jeden z priorytetów nadzorczych Prezesa UTK w 2014 roku.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa UTK mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry