Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole w zakresie stopnia wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem - naruszenie przepisów przez przewoźnika kolejowego TRANSODA Sp. z o.o.

16.05.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 13 ust. 1a pkt 4, art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli i wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z dnia 25 kwietnia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków przewoźnika kolejowego TRANSODA sp. z o.o., w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, tj. art. 17a ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym. Przewoźnik nie wdrożył w pełni systemu określającego organizację i działanie przyjęte dla zapewnienia bezpieczeństwa, gwarantującego spełnianie przez przewoźnika kolejowego określonych wymagań dostosowanych do charakteru, rozmiaru i innych warunków prowadzonej działalności.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości do dnia 31 lipca 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

W wyniku dotychczas przeprowadzonych kontroli i wszczętych z urzędu postępowań administracyjnych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego już w kilkunastu przypadkach wydał decyzje administracyjne nakazujące terminowe usunięcie nieprawidłowości w zakresie stopnia wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Kontrole w zakresie stopnia wdrożenia przez przewoźników i zarządców infrastruktury Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem, są priorytetowym działaniem nadzorczym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2014 roku. Realizowane w tym zakresie działania obejmą wszystkich funkcjonujących na rynku przedsiębiorców.

do góry