Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola Prezesa UTK w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii nr 20 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga

12.05.2014

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego kontroli linii kolejowej nr 20 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga, na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 7 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, decyzją z dnia 5 maja 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych, na odcinku Warszawa Zachodnia peron 8 – stacja Warszawa Gdańska Osobowa. Celem ograniczeń jest zapewnienie bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego. Decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie, w dniu 8 maja 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne wobec PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie naruszeń przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 20.

Do głównych nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeprowadzonej kontroli należały: zły stan techniczny torów, niewykonanie przez zarządcę niezbędnych robót gwarantujących utrzymanie prawidłowych parametrów szerokości i przechyłki torów, nieusunięcie przez zarządcę usterek klasy „C” mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu pociągów, niewykonanie robót zaleconych w sprawozdaniach sporządzonych przez inspektora diagnostę po pomiarach bezpośrednich torów, niewykonanie wymiany szyny zakwalifikowanej do wymiany podczas badań defektoskopowych, brak lub niedostateczna liczba obchodów i objazdów linii oraz niedostateczna częstotliwość oględzin rozjazdów w obrębie nastawni dysponującej Warszawa Gdańska.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

 

do góry