Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Lotos Kolej sp. z o.o. na postanowienie Prezesa UTK z dnia 8 października 2013 r.

09.05.2014

W dniu 8 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał sprawę ze skargi Lotos Kolej sp. z o.o. na postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dnia 8 października 2013 r. nr DRRK-WKl-9111-08/11 (34-JB) utrzymujące w mocy postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 22 sierpnia 2013 r. nr DRRK-WKL-0111-08/11(34-JB) w przedmiocie odmowy Lotos Kolej sp. z o.o. prawa wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym z urzędu wobec PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie nieprawidłowości w naliczaniu opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej przewoźnikom realizującym przewozy intermodalne (nr sprawy: DRRK-WKL-911-08/11).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, oddalił skargę Lotos Kolej sp. z o.o.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił argumentację Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, iż Lotos Kolej sp. z o.o. nie była uprawniona do przeglądania akt postępowania wszczętego z urzędu przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ani sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, z uwagi na to, że Lotos Kolej sp. z o.o. nie była stroną postępowania, do akt którego domagała się dostępu. Lotos Kolej sp. z o.o.  nie posiadała bowiem interesu prawnego do uczestniczenia w sprawie w charakterze strony, a co najwyżej interes faktyczny, co zostało potwierdzone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 2233/13. Zważyć należy, iż żądanie umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich notatek i odpisów, a także uwierzytelnienia tych odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów może być załatwione albo poprzez czynność materialno-techniczną w postaci udostępnienia stronie akt i umożliwienia jej sporządzenia odpisów (uwierzytelnienia odpisów), albo poprzez wydanie postanowienia o odmowie udostępnienia akt na podstawie art. 74 § 2 kpa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał również, iż Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w całości uwzględnił wytyczne i wskazania zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2847/12.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

do góry