Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK cofnął w całości certyfikat bezpieczeństwa przewoźnikowi kolejowemu TRANSKOL Sp. z o.o.

06.05.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 1 i pkt 4, art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1, art. 17a ust. 1 i ust. 2 oraz art. 18b ust. 1 i ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, a także § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania, w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku przeprowadzonej kontroli przewoźnika kolejowego Przedsiębiorstwa Budownictwa Specjalistycznego “TRANSKOL”  sp. z o.o., decyzją z dnia 25 kwietnia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego cofnął przedsiębiorcy w całości certyfikat bezpieczeństwa w części A i B.

Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja nie jest prawomocna.

Ze względu na liczne nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego uznał, że system zarządzenia bezpieczeństwem w transporcie kolejowym spółki nie spełnia wymagań określonych przez kryteria zgodności z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010. W konsekwencji podjęto decyzję o cofnięciu certyfikatu bezpieczeństwa w części A - akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem.

Jednocześnie, zgodnie z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, warunkiem prawnym wydania przewoźnikowi kolejowemu sieciowej części certyfikatu - części B, jest posiadanie przez niego certyfikatu w części A - akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem. Dlatego też, przewoźnikowi cofnięto równolegle certyfikat w części B.

 

 

do góry