Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych - kontrola zarządcy infrastruktury PMT Linie Kolejowe

28.04.2014

Na podstawie art. 107 ust. 1, ust. 4 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, art. 13 ust. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o., po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z dnia 17 kwietnia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na zarządcę karę pieniężną.

Stosownie do art. 107 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych uczestnik przewozu, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub umów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ww. ustawy, wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik do tej ustawy.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły niezamieszczania w dokumentach przewozowych wymaganych informacji, niezbędnych do prawidłowej i bezpiecznej realizacji przewozów towarów niebezpiecznych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, zarządca jako uczestnik przewozu ma obowiązek przedsięwziąć niezbędne środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, a w przypadku zaistnienia wypadku lub awarii niezwłocznie powiadomić osoby będące w strefie zagrożenia oraz centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej. 

Działania kontrolne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych są jednym z wielu priorytetów nadzorczych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2014 roku. Tylko w bieżącym roku zaplanowano realizację ponad stu planowych kontroli uczestników przewozu towarów niebezpiecznych.

do góry