Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole Prezesa UTK w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych

22.04.2014

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli, decyzją z dnia 3 kwietnia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków użytkownika bocznicy kolejowej ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. w Bytomiu.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 15 maja 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały między innymi na: braku wykonania 5-letniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, prowadzeniu dziennika oględzin rozjazdów, książki kontroli obchodów, książki kontroli stanu torów - niezgodnie z przepisami, dokonywaniu oględzin rozjazdów oraz obchodów torów przez osobę nieposiadającą wymaganych kwalifikacji oraz braku uzgodnienia z zarządcą infrastruktury zmian zapisów w regulaminie pracy bocznicy kolejowej.

Również po przeprowadzeniu działań kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, decyzją z dnia 15 kwietnia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez Zakład Energo-Mechaniczny Łabędy sp. z o. o. przepisów dotyczących obowiązków użytkownika bocznicy kolejowej.

Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały na zatrudnianiu przez użytkownika bocznicy maszynistów oraz pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, bez potwierdzenia spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych wydanych przez podmiot uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi stały nadzór nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznik kolejowych. Działania w tym zakresie zostały uznane za jeden z priorytetów nadzorczych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2014 roku. Łącznie w tym zakresie zaplanowano ponad sto szczegółowych kontroli, obejmujących nadzór nad: stanem technicznym infrastruktury kolejowej, utrzymaniem i eksploatacją pojazdów, posiadanymi kwalifikacjami pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych oraz posiadanymi dokumentami uprawniającymi do sprawowania funkcji użytkownika bocznicy.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w tym zakresie, mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury i pojazdów kolejowych przez użytkowników bocznic oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry