Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Skarga Lotos Kolej sp. z .o.o. oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2014 roku.

15.04.2014

W dniu 3 kwietnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał sprawę ze skargi Lotos Kolej sp. z o.o. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 22 sierpnia 2013 r. nr DRRK-WKL-9111-08/11-II/12 w sprawie nieprawidłowości w naliczaniu opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej przewoźnikom kolejowym realizującym przewozy intermodalne przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wydanej w wyniku rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego decyzji z dnia 23 maja 2012 r. nr DRRK-WKL-9111-08/11.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Lotos Kolej sp. z .o.o. jako niezasadną.

W ustnych motywach wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz uczestnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., iż Lotos Kolej sp. z o.o. nie posiada interesu prawnego w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w naliczaniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej przewoźnikom kolejowym realizującym przewozy intermodalne.

Postępowanie administracyjne wszczęte zostało z urzędu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 25 listopada 2011 r. wobec PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w sprawie nieprawidłowości w naliczaniu opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej przewoźnikom kolejowym realizującym przewozy intermodalne, i prowadzone było w oparciu o art. 13 ust. 4 i ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym. W myśl pierwszego z powołanych przepisów „Prezes UTK jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów i realizacji decyzji oraz postanowień z zakresu kolejnictwa”. Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy o transporcie kolejowym „w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, decyzji lub postanowień z zakresu kolejnictwa Prezes UTK wydaje decyzję określającą zakres naruszenia oraz termin usunięcia nieprawidłowości”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że stroną takiego postępowania mogła być wyłącznie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., uprawnienie takie nie przysługuje natomiast przewoźnikom kolejowym, w tym również spółce Lotos Kolej sp. z o.o.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił, iż interesu prawnego, spółka Lotos Kolej sp. z o.o. nie może w niniejszej sprawie wywodzić ani z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, ani też z przepisów ustawy o transporcie kolejowym.

Reasumując Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż Lotos Kolej sp. z o.o. nie posiadała interesu prawnego, a jedynie interes faktyczny (ekonomiczny), co z kolei przesądza o tym, że spółka nie była stroną postępowania administracyjnego i nie może skutecznie wnieść skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 22 sierpnia 2013 r. nr DRRK-WKL-9111-08/11-II/12.

Wyrok nie jest prawomocny.

do góry