Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznic kolejowych

08.04.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi stały nadzór nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznic kolejowych. Działania w tym zakresie zostały uznane za jeden z priorytetów nadzorczych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2014 roku. Łącznie w tym zakresie zaplanowano ponad sto szczegółowych kontroli, obejmujących nadzór nad: stanem technicznym infrastruktury kolejowej, utrzymaniem i eksploatacją pojazdów, posiadanymi kwalifikacjami pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych oraz posiadanymi dokumentami uprawniającymi do sprawowania funkcji użytkownika bocznicy.

W wyniku ostatnio przeprowadzonych działań nadzorczych, na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku ze stwierdzeniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego polegającego na eksploatacji toru kolejowego znajdującego się w złym stanie technicznym na bocznicy kolejowej TRACK TEC S.A. w Goczałkowie, decyzją z dnia 31 marca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wstrzymał ruch kolejowy na jednym z odcinków toru. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Również decyzją z dnia 26 marca 2014 roku, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez  „Baltchem” S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie przepisów dotyczących obowiązków użytkownika bocznicy kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, poprzez niespełnienie warunków organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Nieprawidłowości polegały na nieorganizowaniu dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach ustawiacza, manewrowego i maszynisty, doskonalenia zawodowego oraz szkoleń i egzaminów okresowych. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w tym zakresie, mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury i pojazdów kolejowych przez użytkowników bocznic oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry