Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole Prezesa UTK w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – Kara pieniężna dla zarządcy PKP PLK S.A.

08.04.2014

Na podstawie art. 107 ust. 1, ust. 4 pkt 2, art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz art. 13 ust. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, decyzją z dnia 31 marca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły sporządzenia, niezgodnie z wymaganiami, planu zapewnienia bezpieczeństwa oraz dopuszczenia do pozostawienia środka transportu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych bez wymaganego nadzoru (9 wagonów z towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka TWR).

Stosownie do art. 107 ust. 1 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych uczestnik przewozu, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub umów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 10 000 zł. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ww. Ustawy, wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik do tej ustawy.

Działania kontrolne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, są jednym z wielu priorytetów nadzorczych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2014 roku. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył dotychczas kary pieniężne m.in. na podmioty: Pryzmat sp. j., PCC Intermodal S.A., Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń „TABOR” M. Dybowski, P.P.H. Sawox, Lotos Kolej sp. z o.o., Dyckerhoff Polska sp. z o.o., Infra SILESIA S.A., ORLEN KolTrans Sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., Kronopol Sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o., MAR-ROM i PKP Cargo S.A.

do góry