Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieuzasadnione stosowanie „sygnałów zastępczych” na linii nr 301 przez zarządcę Kopalnia Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe Sp. z o.o. – decyzja Prezesa UTK w zakresie terminowego usunięcia nieprawidłowości

04.04.2014

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych zarządcy infrastruktury Kopalnia Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe sp. z o.o. oraz przeprowadzonego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z dnia 28 marca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez zarządcę przepisów dotyczących obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 301 Kotlarnia - Pyskowice - Michał - KMO (KWK Makoszowy).

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 14 sierpnia 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały na braku zabudowy elementów urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych sterowania ruchem kolejowym na stacjach Drama i Pyskowice, które umożliwiałyby realizację przebiegów wjazdowych do tych stacji w oparciu o sygnały zezwalające, a co za tym idzie długotrwałe prowadzenie ruchu pociągów po torach głównych po niezorganizowanych drogach przebiegu tj. w oparciu o sygnały zastępcze „Sz”.

Dzięki podjętym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego działaniom kontrolnym i administracyjnym, już w kilkudziesięciu przypadkach zarządcy infrastruktury usunęli lub podjęli pilne działania zmierzające do wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania tzw. „sygnałów zastępczych”. Kontrole w tym zakresie zostały również uznane za jeden z priorytetów nadzorczych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2014 roku.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządców oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce. 

do góry