Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania kontrolne Prezesa UTK w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych

27.03.2014

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 6 i pkt 7, art. 14 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli, decyzją z dnia 5 marca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez Madimex Bis Sp. z o.o. przepisów dotyczących obowiązków użytkownika bocznicy kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu na bocznicy kolejowej, w terminie do 15 kwietnia 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Natomiast decyzją z dnia 12 marca 2014 roku, na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 4, art. 66 ust. 2 w związku z art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na użytkownika bocznicy ThyssenKrupp Energostal S.A. karę pieniężną, za prowadzenie działalności bez wymaganego dokumentu uprawniającego, to jest świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w tym zakresie, mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury i pojazdów kolejowych przez użytkowników bocznic oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry