Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie nieprawidłowości na linii kolejowej nr 281 Oleśnica - Chojnice

26.03.2014

Na podstawie art. 104 § 1 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 , art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 17 ust. 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., decyzją z dnia 20 marca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 281 Oleśnica - Chojnice.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 31 października 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały na niespełnianiu warunków technicznych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego polegających na niewystarczającym utrzymaniu nawierzchni kolejowej na odcinkach linii kolejowej nr 281, w tym eksploatacji zużytych biologicznie i mechanicznie mostownic drewnianych oraz podkładów kolejowych - z pęknięciami rozwartymi na ponad 30 mm, luźnymi wkrętami oraz wcięciami podkładek podszynowych na pełną ich głębokość.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry