Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK cofająca w całości certyfikat bezpieczeństwa przewoźnikowi kolejowemu WAM Sp. z o.o.

22.11.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 1 i pkt 4, art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1, art. 17a ust. 1 i ust. 2 oraz art. 18b ust. 1 i ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli przewoźnika kolejowego, decyzją z dnia 19 listopada 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego cofnął w całości certyfikat bezpieczeństwa, wydany przedsiębiorcy WAM Sp. z o.o. Decyzja nie jest prawomocna.

Przypominamy, że decyzją z dnia 3 października 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego cofnął w całości certyfikat bezpieczeństwa, wydany przewoźnikowi  S & K Train Transport Sp. z o. o. System Zarządzenia Bezpieczeństwem przewoźnika kolejowego S & K Train Transport Sp. z o.o. nie spełniał wymagań określonych w art. 17a i przepisach wydanych na podstawie art. 18e ustawy o transporcie kolejowym, co obligowało Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do wydania decyzji o cofnięciu certyfikatu bezpieczeństwa w całości, tj. części akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem i sieciowej części certyfikatu.

do góry