Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania kontrolne Prezesa UTK wykazały nieprawidłowości na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa

21.11.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 13 ust. 1a pkt 6 lit. a, w związku z art. 17 ust. 7, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz § 16 ust. 4 Rozporządzenia z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, stwierdzono naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów z zakresu kolejnictwa na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa. Jednocześnie decyzją z dnia 19 listopada 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zobowiązał zarządcę do natychmiastowego wskazania i wprowadzenia działań i ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.

Jednocześnie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 19 listopada 2013 roku wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie naruszeń, związanych z niespełnieniem przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. warunków technicznych i organizacyjnych, których celem jest zapewnienie bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego.

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające między innymi na niezachowaniu stabilności podtorza, a co za tym idzie zagrożeniu skarp nasypu oraz brak właściwego odwodnienia linii kolejowej. Zgodnie z § 16 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie,  podtorze powinno zapewnić między innymi wytrzymałość wymaganą dla danej kategorii linii, mniejsze od dopuszczalnych odkształcenia trwałe i sprężyste powstające w wyniku oddziaływań dynamicznych, wymiary torowiska odpowiadające danej kategorii linii oraz niezmienność kształtu bez względu na wpływ, klimatu i oddziaływań eksploatacyjnych. Zgodnie z § 46 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia urządzenia odcinające lub zmniejszające dopływ wód do odwadnianych budowli i urządzeń kolejowych powinny  być skuteczne w zmniejszeniu wilgotności gruntów podtorza i zapewniać dostatecznie szybki spływ wody ze wszystkich punktów warstwy filtracyjnej. Podczas kontroli wskazano, że prowadzone przez zarządcę infrastruktury działania utrzymaniowe w tym zakresie są niedostateczne i nieadekwatne do rzeczywistych potrzeb, co w sposób bezpośredni wpłynęło na spadek poziomu bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.

do góry