Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK, stwierdzająca naruszenie przepisów, dotyczących obowiązków przewoźnika ITL Polska Sp. z o.o. w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

19.11.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z 13 ust. 1a pkt 4, ust. 6, art. 14 ust.1, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie wdrożenia przez przewoźnika kolejowego ITL Polska Sp. z o.o. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), decyzją z dnia 12 listopada 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków przewoźnika kolejowego.
Nieprawidłowości polegały między innymi na niewdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, w skład którego wchodzą procesy i procedury służące do określenia wszystkich niezbędnych wymogów bezpieczeństwa, gwarantujących spełnianie przez przewoźnika kolejowego określonych wymagań dostosowanych do charakteru, rozmiaru i warunków prowadzonej działalności.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał przewoźnikowi kolejowemu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, wskazanych w decyzji, do dnia 15 grudnia 2013 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Przypominamy, że decyzją z dnia 3 października 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego cofnął w całości certyfikat bezpieczeństwa, wydany przewoźnikowi  S & K Train Transport Sp. z o. o. System Zarządzenia Bezpieczeństwem przewoźnika kolejowego S & K Train Transport Sp. z o.o. nie spełniał wymagań określonych w art. 17a i przepisach wydanych na podstawie art. 18e ustawy o transporcie kolejowym, co obligowało Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do wydania decyzji o cofnięciu certyfikatu bezpieczeństwa w całości, tj. części akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem i sieciowej części certyfikatu.

Autoryzując wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, Urząd Transportu Kolejowego nadzoruje systematycznie spełnianie wspólnych wymagań bezpieczeństwa (CST), zgodność z wymaganiami krajowych przepisów bezpieczeństwa z wymaganiami bezpieczeństwa ustanowionymi w TSI, i stosowanie wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM), co sprzyja implementacji najwyższych standardów bezpieczeństwa kolejowego.

do góry