Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w zakresie nieuzasadnionego stosowania "sygnałów zastępczych" na stacji Poznań Starołęka

18.11.2013

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art.13 ust. 1a pkt 6 lit. a, w związku z art. 17 ust. 7, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych w zakresie "przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania personelu podczas ich podawania", Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 13 listopada 2013 roku zobowiązał zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do wskazania i wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających prawidłowe prowadzenie ruchu na stacji kolejowej Poznań Starołęka. Decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności.

Podczas kontroli stwierdzono między innymi nieprawidłowości polegające na: długotrwałym używaniu przez dyżurnych ruchu sygnałów zastępczych "Sz",wynikających z zaniżonej oporności podtorza powodującej chwilowe zajętości odcinków izolowanych spowodowane złym stanem podtorza, brakiem właściwego odwodnienia oraz oderwanymi łącznikami szynowymi. Dodatkowo na stacji kolejowej Poznań Starołęka przyjmowanie pociągów na tor stacyjny nr 107 odbywało się wyłącznie w oparciu o sygnał zastępczy, z powodu nieprawidłowo działającego obwodu, które wynikało z braku łączników szynowych, niedostatecznego stanu podtorza oraz braku właściwego odwodnienia. Dodatkowo należy wskazać, że w przypadkach dewastacji lub kradzieży elementów infrastruktury zarządca infrastruktury nie dokonywał ich bieżącej odbudowy. Przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego kontrola, potwierdziła również niezadowalający stan odwodnienia stacji kolejowej Poznań Starołęka. 

Jest to kontynuacja działań nadzorczych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wobec zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w tym zakresie. Dzięki podjętym w tym roku, przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego działaniom kontrolnym i administracyjnym, już w kilkunastu przypadkach zarządca infrastruktury usunął lub podjął pilne działania zmierzające do wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego długotrwałego stosowania tzw. "sygnałów zastępczych".Dotyczyło to między innymi lokalizacji: linii nr 274, w tym stacji Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce Wschód, Boguszów Gorce, Boguszów Gorce Zachód, Sędzisław, linii nr 1 stacji Radziwiłłów Mazowiecki, stacji Kołobrzeg, linii kolejowej nr 203 Tczew- Kostrzyn, linii 204 Malbork-Braniewo,  linii 273 szlak Kostrzyn - Chyrzyno, linii 282 Jankowa Żagańska - Ruszów, linii nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice, linii nr 9 - stacji Susz, linii 101 - stacji Horyniec-Zdrój oraz linii nr 68 Lublin - Przeworsk.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry