Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego, w części w jakiej stanowi on tajemnicę przedsiębiorstwa, innym stronom postępowania.

12.11.2013

W dniu 8 listopada 2013 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, podzielił stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz uczestnika postępowania PKP Cargo S.A., uznając iż Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest uprawniony na podstawie art. 74 § 2 kpa, do ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego, w części w jakiej stanowi on tajemnicę przedsiębiorstwa, innym stronom postępowania.

Wyrok w sprawie sygn. akt VII Sa/Wa 1401/13, został ogłoszony w związku ze skargą Związku Niezależnego Przewoźników Kolejowych, z dnia 29 kwietnia 2013 r. na postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, z dnia 28 marca 2013 r. nr DRRK-WR-910-8/AnK/2013, utrzymujące w mocy postanowienie z dnia 9 stycznia 2013 r. nr DRRK-WR-910-1/AB/2013, w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego, obejmującego informacje zawarte w pismach spółki PKP Cargo S.A., w zakresie jakim stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w postępowaniu, w sprawie zapewnienia niedyskryminującego dostępu przewoźników kolejowych do infrastruktury kolejowej.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych.

Wyrok nie jest prawomocny. Stronom przysługuje prawo złożenia skargi kasacyjnej.

do góry