Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakłada karę pieniężną za nieterminowe wykonanie decyzji administracyjne, w zakresie nieprawidłowości na liniach kolejowych nr 274 i 283

07.11.2013

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 4, art. 13 ust. 1 pkt 8, art. 14 ust. 4 oraz art. 66 ust. 2aa pkt 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary za zwłokę w wykonaniu decyzji, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. karę pieniężną.

Wysokość nałożonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego kary wyniosła 1 808,82 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji. Ustalając wysokość kary Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wziął pod uwagę zakres naruszenia, dotychczasową działalność zarządcy oraz jego możliwości finansowe.

Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pomimo rygoru natychmiastowej wykonalności, nie wykonał decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w przedmiocie wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec, od km 125,809 do km 199,500 oraz linii kolejowej nr 283 Jelenia Góra – Ławszowa, od km 0,070 do km 32,636.

Działania nadzorcze Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie systemu infrastruktury kolejowej i terminowe przywracanie jej prawidłowego funkcjonowania, mają za zadanie podnosić bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników kolei.

do góry