Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakłada kary pieniężne na przewoźników Koleje Mazowieckie – KM i Przewozy Regionalne za zwłokę w wykonaniu decyzji w zakresie wyłączenia z eksploatacji pojazdów kolejowych

31.10.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 13 ust. 1 pkt 8, art. 14 ust. 4 oraz 66 ust. 2aa pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętych z urzędu postępowań administracyjnych w przedmiocie niewykonania przez przewoźników decyzji wyłączających z eksploatacji pojazdy kolejowe, decyzjami z dnia 30 października 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. kary pieniężne.

Wysokość nałożonych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego kar wyniosła, w przypadku przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 2 813,72 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji, w przypadku spółki Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.- 2 411,76 zł. Ustalając wysokość kar Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wziął pod uwagę zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotów oraz ich możliwości finansowe.

To kolejne decyzje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nakładające kary pieniężne na przewoźników w przedmiotowym zakresie. W dniu 26 lipca 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na przewoźników kolejowych PKP Intercity S.A. oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kary pieniężne w wysokości 2411,76 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji.

do góry