Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazuje PKP PLK S.A. usunięcie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości na linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn.

30.09.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 , art. 13 ust. 1a pkt 6 lit. a, w związku z art. 17 ust. 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, decyzją z dnia 27 września 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej, w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Naruszenie przepisów przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. polegało, na nieusunięciu uszkodzeń, powstałych w 2007 roku w teletechnicznej linii napowietrznej, z powodu kradzieży telekomunikacyjnego kabla dalekosiężnego, oraz uszkodzeń drewnianej podbudowy linii napowietrznej, wynikających z biologicznego zużycia słupów, co powodowało brak możliwości użycia półsamoczynnej blokady liniowej, w obu kierunkach na szlaku.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy infrastruktury usunięcie powyższych nieprawidłowości, w celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 203. Biorąc pod uwagę znaczący zakres czynności, związanych z usunięciem wykazanych nieprawidłowości, wyznaczył ostateczny termin ich usunięcia na dzień 31 marca 2014 r.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego kontynuuje działania kontrolne zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie "przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania podczas ich podawania". Dzięki podjętym w tym roku działaniom kontrolnym i administracyjnym, już w kilkunastu przypadkach zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usunął lub podjął pilne działania zmierzające do wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego długotrwałego stosowania tzw. „sygnałów zastępczych”. Dotyczyło to między innymi lokalizacji: linii nr 274, w tym stacji Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce Wschód, Boguszów Gorce, Boguszów Gorce Zachód, Sędzisław, linii nr 1 stacji Radziwiłłów Mazowiecki, stacji Kołobrzeg, linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn, linii 273 szlak Kostrzyn – Chyrzyno, linii 282 szlak Jankowa Żagańska – Ruszów, linii nr 9 - stacja Susz oraz linii nr 68 Lublin – Przeworsk.

do góry