Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenie przepisów przez PKP PLK S.A. w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych – decyzja Prezesa UTK nakładająca karę finansową

11.09.2013

Na podstawie art. 107 ust. 1, ust. 4 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz art. 13 ust. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w nawiązaniu do ustaleń przeprowadzonej kontroli, decyzją z dnia 10 września 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jednocześnie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na zarządcę karę finansową.
Naruszenie przepisów polegało na wyprawianiu pociągów, w składzie których znajdowały się wagony załadowane towarem wysokiego ryzyka (TWR), z toru, który nie jest wyznaczony do przyjmowania i wyprawiania pociągów z towarami niebezpiecznymi i przesyłkami nadzwyczajnymi oraz za niesporządzenie dokumentu przewozowego – Rozkazu pisemnego „O”, dla pociągu w składzie którego znajdowały się wagony załadowane towarem wysokiego ryzyka (TWR). 
Wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Zależy też od liczby użytych do przewozu środków transportu (wagonów), niezgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych.
do góry